DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.4 TL

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ESPİYE

3 yıl önce
2.484 kez görüntülendi

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ESPİYE
Reklam

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ESPİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt Alımıalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/532191
1-İdarenin
a)Adresi : Adabük Mahallesi Fatih Bulvarı 88/A 28600 Adabük ESPİYE/GİRESUN
b)Telefon ve faks numarası : 4546114083 – 4546114510
c)Elektronik Posta Adresi : yavuzturkyilmaz@ogm.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer) 75.000 Litre, K.Benzin 1.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : Yüklenicinin göstereceği akaryakıt istasyonundan akaryakıt alındı fişi karşılığı ihtiyaç duyuldukça perder pey idareye ait araçlara teslim edilecektir. İhtiyaç durumunda Yazlık bölge merkezlerindeki Tanker, İş Makinesi ve her çeşit araçlara bulundukları yazlık bölge merkezlerinde teslimat yapılacaktır.
c)Teslim tarihi : 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arası peyder pey
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Espiye Orman İşletme Müdürlüğü Adabük Mah. Fatih Bulvarı No:88/A Espiye
b)Tarihi ve saati : 28.11.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)” İstekli bir Akaryakıt ve pazarlama dağıtım kuruluşu ise” Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
b) “İstekli bir Akaryakıt ve pazarlama Kuruluşunun bayisi ise” Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesi.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu.
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi.
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün belgesi.
d) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
e) Türkiye’de serset bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukardaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbet bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması kabul edilir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Akaryakıt ürünlerinin TSE standartlarına veya Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olduğuna dair belgeyi ihale aşamasında vermek zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü akaryakıt satışı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

2. SAYFADAKİ İLANIN DEVAMI
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarEspiye Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığınaadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale Kanununun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici Teknik Şartnamenin 8-9 ve 10. maddelerinde belirtilen İdarenin araçlarına Taşıt Tanıma Sistemine ait Cihaz ve Eklentilerini ücret talep etmeden takacaklardır. Araçlara takılan cihazların her türlü bakım ve onarımları yükleniciye aittir. Ayrıca yıl içerisinde yeni alınacak resmi araçlar ve kiralanacak araçların akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yüklenici tarafından taşıt tanımla cihazı takılacaktır.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık