DOLAR: 9.76 TL
EURO: 11.3 TL
ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort

KANTİN YERİ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI

1 yıl önce
6.308 kez görüntülendi

KANTİN YERİ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI
Reklam

KANTİN YERİ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İHALESİNE AİT İHALE İLANI
1- İdarenin
a) Adı : Espiye Devlet Hastanesi Baştabipliği
b) Adresi : Adabük Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No.9 Espiye/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 04546112033-04546115209
2- İhale konusu taşınmazın
niteliği, yeri ve miktarı : Yeri, niteliği ve miktarı, kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan (20 m²) yer kantin olarak 36 ay süreliğine kiraya verilecektir.
3-Şartname ve ekleri : Şartname ve ekleri hastane satın alma biriminde ücretsiz görülebilir. Şartname ve ekleri 50,00 TL karşılığında satın alma biriminden temin edilebilir. Doküman bedeli hastane veznesine yatırılacak ve ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.
4- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 10.07.2020 Cuma günü saat : 14:00’de Espiye Devlet Hastanesi Eğitim Salonunda yapılacaktır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Açık Teklif Usulü’ne göre yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Hastane Satın Alma Biriminde istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.
5-Tahmin edilen bedel : 148.453,20 (Yüzkırksekizbin Dörtyüz Elli Üc TL yirmi Krş)
6-Geçici Teminat : Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen en az 4.453,60 (Dörtbin dörtyüzelli üçTL altmış Kr.) ‘lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
7-İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler :
a) Kanuni ikametgah belgesi,
b) İhale dokümanı satın alındı makbuzu
c) Nüfus cüzdan örneği
d) İsteklilerin tüzel kişi olması durumunda mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Meslek odalarından Kantin – Kafeterya – Büfe vb. işler ile iştigal ettiğine dair Meslek Odası Belgesi. İsteklilerin gerçek kişi olması durumunda Kantin – Kafeterya – Büfe işi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun hükümlerine göre Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilen Kantin – Kafeterya – Büfe işleri ile ilgili Meslek ve Teknik Eğitim Diploması, Sertifikası, Kurs Bitirme, Ustalık, Kalfalık belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir.
e) Adli sicil kaydı.
f) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale teklif zarfı ile birlikte vermeleri zorunludur. Tüm istekliler ihaleye bizzat kendileri katılacak olup, vekaleten katılım kabul edilmeyecektir.
8-Belgelerin Sunulma Şekli : Tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması gerekmektedir. Tekliflerin ihale teklif ve saatine kadar Satın Alma Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin ihale tarih ve saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
9-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirlenenler ihaleye katılamazlar.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık
ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort