DOLAR: 16.7 TL
EURO: 17.5 TL

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2 yıl önce
695 kez görüntülendi

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Reklam

BORU SATIN ALINACAKTIR
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Giresun İli Espiye İlçesi Limit İçmesuyu İnşaatlarında Kullanılmak Üzere Boru Alımı alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/598544
1-İdarenin
a) Adresi : Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah.Mehmet İzmen
Cad.No:158 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4542157571 – 4542157508
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare@giresun.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 25/32-10 Atü 45000 Mt.-32/40-10 Atü 12700 Mt.-40/50-10 Atü
6000 Mt.-50/63-10 Atü 3000 Mt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Espiye İlçe Özel İdare Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün
içerisinde boruların tamamı teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi
Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri
Şefliği) Merkez GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler teklif verdikleri çap ve basınçtaki boruları kapsayan Noter tasdikli TSE Uygunluk
Belgesini, yetkilisi vasıtasıyla iade edilmek üzere, teklif mektuplarının açılmasında İhale
Komisyonu’na vererek teklifindeki noterden tasdikli belgeler ile kontrolü yapılacaktır. Bu
belgeleri ihtiva etmeyen veya teklif edilen çap ve basınçtaki boruyu kapsamayan TSE belgeli
teklifler dikkate alınmayacaktır.
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler üretici firmanın kullanacağı hammaddenin kaynağını ve tüm özelliklerini belirten bilgi
ve belgeleri teklifi ile birlikte verecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Özel İdaresi Aksu Mah. Mehmet İzmen Caddesi
Giresun Spor Tesisleri Yanı No:158 (İhale Hizmetleri Şefliği) Merkez GİRESUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık