DOLAR: 16.4 TL
EURO: 17.5 TL

ESPİYE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN

2 yıl önce
657 kez görüntülendi

ESPİYE  ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN
Reklam

ESPİYE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI
Mülkiyeti Espiye Ziraat Odası Başkanlığına ait aşağıda özellikleri belirtilen İlçemiz Espiye tapunun 100K.24c.3 pafta 481 ada 26 no’lu parselinde bulunan arsa niteliğindeki taşınmazının satış işinin ihale edilmesine karar verilmiştir.İhale Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliği madde 18.hükmünce Kapalı Teklif İsteme usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/02
İhalenin Adı : Taşınmaz (Arsa)Satım İşi
1-İdarenin
a)Adı : Espiye Ziraat Odası
b) Adresi : Merkez Mahallesi Kemal Şahan CaddesiNo 2 Espiye/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 0454 611 23 30
ç) Elektronik Posta Adresi : espiye@tzob.com.tr
d) İhale dokümanının temin edileceği adresi : Ziraat Odası Sekretaryası
2-İhalesi Yapılacak arsanın
a) Adresi : Boncukcu Mahallesi Mümtaz Tepealan Caddesi
b) Niteliği : Arsa
c) Pafta : 100K.24c.3 pafta
ç) Ada : 481
d)Parsel : 26
e) Arsa Alanı : 171,99 m2
f)Muhammen Bedeli (TL) : 325.000,00-TL
g)%3 Geçici Teminat (TL) : 9.750,00-TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Espiye Ziraat Odası
Merkez Mahallesi Kemal Şahan CaddesiNo 2 Espiye/GİRESUN
b) Tarihi ve saati : 27/02/2020 – 10:00
4 – İhale ile ilgili şartname ve ekleri Espiye Ziraat Odasından alınabilir.
5- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Espiye Ziraat Odası Genel Sekreterliğine/ihale komisyonuna verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması zorunludur.
6- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdare, ihale gününden önce ihaleyi iptal etmesi sebebiyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu durumda ihale iptal kararı ilan yoluyla duyurulur.
7 – İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.
a – Gerçek kişi olması halinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden 2020 yılında alınmış ikametgah ilmühaberi ve T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b – Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini vermesi.
c – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
d – İsteklilerin ortak girişim olması durumunda noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
e- İstekliler adına vekâleten katılma söz konusu ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri, ( 2020 yılında alınmış belge)
f – Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu,
g – İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
İlan olunur.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık