DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.6 TL

ESPİYE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

5 yıl önce
653 kez görüntülendi

ESPİYE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Reklam

İLAN ESPİYE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

Dairesi                                    İli / İlçesi / Mah. Köy. Mevkii                                  Ada / Parsel 

Espiye Malmüdürlüğü       Giresun / Merkez Mahallesi                           459 ada 14 parsel nolu taşınmaz ve                                                                                                                               üzerinde bulunan 5 katlı kargir bina

Yüzölçümü              Hazine Hissei              Cinsi                     İmar  Dueumu      Tahmin Edilen Bedel Tespiti

131,60                            Tam                        5 Katlı Bina            Konut Alanı                    447.000,00TL             Gecici Teminat            İhale Tarihi             İhale Saati 

134.100,00                  31/10/2017                   10;00

1- Yukarıda belirtilen Taşınmazın satış ihalesi işlemi 2886 sayılı yasanın 45 maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Espiye Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyonca Malmüdürü makam odasında yapılacaktır. 2-Satışla ilgili olarak düzenlenen şartname mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğünde görülebilir ve şartname 50,00.-TL bedel karşılığı isteklilerce satın alınabilir. 3- İhalelere katılcak isteklilerin; a)Yatıracakları teminatlara ilişkin belgeleri tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarınının verecekleri süresiz teminat mektupları teminat mektubunun geçici,süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır. Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisinin veya onaylı nüfus kayıt örneğini; c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsi a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeleri, d) Yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmış olmaları, e) Özel Hukuk kişilerinin ayrıca, 4- İhalenin yapıldığı yıl içinde kayıtlı olduğu meslek odasından alınmış sicil kayıt belgesi, 5- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname vermeleri, f) Kamu tüzel kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilenyetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale başlama saatine kadar Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 6- İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbestir. 7-Telgraf, faks ve postayla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Sadece iadeli Tahahütlü posta ile gönderilenler ihale saatine kadar İdareye ulaştığı takdirde dikkate alınacaktır) 8- İhale dokümanını satın almayanların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İLAN OLUNUR.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık