DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.6 TL

ESPİYE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

5 yıl önce
663 kez görüntülendi

ESPİYE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
Reklam

SATIŞ İLANI
ESPİYE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra No : Taşınmaz No İli İlçesi Mah./Köy İmar Durumu
1 28080101831 Giresun Espiye Adabük Mah. Konut Alanı Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi (m2)
Arsa 602 22 668,42 Tam
Tahmin Edilen Bedel (TL) Geç.Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
578.000,00 170.000,00 05.09.2017 10:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatlerde Espiye Malmüdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonca Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.
2- İhalelere katılacak isteklilerin;
a) Yatıracakları teminatlara ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,
d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi içinTürkiye’de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini,
e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,
f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
4- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Espiye Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
5- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
6- Taşınmaz satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL, dışında 1.000,00 TL’nin üzerinde olması halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir.
7- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
8- İhalelere ilişkin bilgiler Defterdarlığımızın www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/Giresun adresinden görülebilir.
9- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bilgi için irtibat telefonu 0454 611 43 73
İlan olunur.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık