DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.6 TL

ESPİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4 yıl önce
767 kez görüntülendi

ESPİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Reklam

İHALE İLANI
KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR
ESPİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
İthal Kömür (Yıkanmış Eleklenmiş 70-150 mm çapında Alt ısı değeri 7200 K/Cal Üst ısı değeri 8000 K/Cal Nakliye ve istifleme dahil)alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/307339
1-İdarenin
a)Adresi : Kemal Şahan Cad. Özel İdare İş Hanı Kat:2 28600 HÜKÜMET MEYDANI ESPİYE/GİRESUN
b)Telefon ve faks numarası : 4546112706 – 4546114363
c)Elektronik Posta Adresi : espiye28@meb.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı : 190 Ton (70-150 mm Ebatlarında) İthal Portakal Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri : Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 12 Adet Okulun Kömür Depolarına
c)Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan 5 gün sonra işe başlanıp, 20 iş günü içinde Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okulların depolarına mesai saatleri içinde (08.30-16.30 saatleri arasında) malın teslimi yapılarak depolara istiflenecektir.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Kemal Şahan Cad. Özel İdare İş Hanı Kat: 2 Espiye/GİRESUN
b)Tarihi ve saati : 05.07.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler ihale tarihi itibarı ile geçerli olan ” Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini” tekliflerine ekleyeceklerdir. Çevre ve Orman Bakanlığının 2009/15 sayılı genelgesi gereği; ihalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası)karşılığıEspiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri 2 Bürosuadresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarEspiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık