DOLAR: 18.5 TL
EURO: 18.1 TL

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 yıl önce
655 kez görüntülendi

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Reklam

ESPİYE (GİRESUN) DERİN DENİZ DEŞARJI İNŞAATI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Espiye (Giresun) Derin Deniz Deşarjı İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2017/429732

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125087702 – 3125087799
c) Elektronik Posta Adresi : yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ön arıtma tesisi üniteleri, Ø400mm çapında HDPE PN10 boru ile Deşarj Hattı ve Ø315mm çapında HDPE PN10 boru ile difüzör hattı döşenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Espiye (Giresun)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 05.10.2017 – 14:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/X grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
A/X grubu işler:
1. Liman, iskele, rıhtım inşaatları
2. Marina inşaatı
3. Deniz üstü platform inşaatları
4. Dalgakıranlar
5. Balıkçı barınakları, çekek yerleri
6. Tersane havuzu inşaatları
7. Kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri
8. Deniz altı boru hatları
9. Deniz içi tüp geçitleri
10. Deniz deşarjı yapıları
b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim
01.01.2003 tarihinden önce alınan iş deneyim belgeleri ile ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de (hakediş raporu, icmal tablosu vb.) başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
c)Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü “İnşaat Mühendisliği” dir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 1. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 Puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları,

TP= Tfmin x 60 / TF

Formülü ile hesaplanmaktadır.

Bu formülde;

TP: Teklif fiyat puanını,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:40 PUAN)

A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) (37 Puan):

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 37 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

A.2.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 37 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır.

 

SIRA NO İŞ KALEMİ / İŞ GRUBU NO MİNİMUM TEKLİF ORANI MAKSİMUM TEKLİF ORANI PUAN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Espiye.DDD.01

Espiye.DDD.02

Espiye.DDD.03

Espiye.DDD.04

Espiye.DDD.05

Espiye.DDD.06

Espiye.DDD.07

Espiye.DDD.08

Espiye.DDD.09

Espiye.DDD.10

Espiye.DDD.11

Espiye.DDD.12

Espiye.DDD.13

Espiye.DDD.14

Espiye.DDD.15

Espiye.DDD.16

Espiye.DDD.17

Espiye.DDD.18

Espiye.DDD.19

Espiye.DDD.20

Espiye.DDD.21

Espiye.DDD.22

Espiye.DDD.23

Espiye.DDD.24

Espiye.DDD.25

Espiye.DDD.26

Espiye.DDD.27

Espiye.DDD.28

Espiye.DDD.29

Espiye.DDD.30

Espiye.DDD.31

Espiye.DDD.32

Espiye.DDD.33

Espiye.DDD.34

Espiye.DDD.35

Espiye.DDD.36

Espiye.DDD.37

Espiye.DDD.38

Espiye.DDD.39

Espiye.DDD.40

Espiye.DDD.41

Espiye.DDD.42

Espiye.DDD.43

Espiye.DDD.44

ESPY.ELK.01

ESPY.ELK.02

ESPY.ELK.03

ESPY.ELK.04

ESPY.ELK.05

ESPY.ELK.06

ESPY.ELK.07

ESPY.ELK.08

ESPY.ELK.09

ESPY.ELK.10

ESPY.ELK.11

ESPY.ELK.12

ESPY.ELK.13

ESPY.ELK.14

ESPİYE.MEK.01

ESPİYE.MEK.02

ESPİYE.MEK.03

ESPİYE.MEK.04

ESPİYE.MEK.05

ESPİYE.MEK.06

ESPİYE.MEK.07

ESPİYE.MEK.08

0,0237

0,0083

0,0118

0,0015

0,0317

0,0163

0,0004

0,0070

0,0029

0,0036

0,0008

0,0003

0,0158

0,0001

0,0081

0,0004

0,0001

0,0001

0,0001

0,0005

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0003

0,0003

0,0012

0,0007

0,0003

0,0607

0,0143

0,0007

0,0009

0,0001

0,0025

0,0098

0,0394

0,2252

0,0046

0,0109

0,0002

0,0314

0,0034

0,0047

0,0069

0,0022

0,0057

0,0091

0,0012

0,0005

0,0028

0,0036

0,0050

0,0004

0,0031

0,0033

0,0013

0,0017

0,0030

0,0295

0,0188

0,0124

0,0007

0,0395

0,0034

0,0011

0,0406

0,0142

0,0202

0,0026

0,0543

0,0279

0,0006

0,0119

0,0050

0,0061

0,0014

0,0005

0,0270

0,0002

0,0139

0,0007

0,0003

0,0003

0,0003

0,0008

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

0,0005

0,0006

0,0020

0,0011

0,0005

0,1040

0,0244

0,0012

0,0015

0,0003

0,0042

0,0168

0,0676

0,3860

0,0078

0,0186

0,0004

0,0538

0,0059

0,0080

0,0118

0,0037

0,0098

0,0155

0,0021

0,0009

0,0049

0,0062

0,0087

0,0008

0,0053

0,0057

0,0022

0,0030

0,0052

0,0506

0,0322

0,0213

0,0012

0,0678

0,0058

0,0019

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,40

0,40

0,40

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

1,40

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

0,50

0,50

 

 

İKNP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 4 (dört) hane dikkate alınacaktır. 4. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;

Örnek; 0,12563 sayısı 0,1256 olarak,

           0,12569  sayısı 0,1256 olarak,

           0,12565 sayısı 0,1256 olarak,

           0,00005  sayısı 0,0000 olarak uygulama yapılacaktır.

A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3 Puan):

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

*İşin ihale dökümanında yer alan idari şartnamede belirtilen ve yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç,

Bitirdiği derin deniz deşarjı sayısı                                                                             Puan

0 İse                                                                                                                             0

1 Ve fazlası İse                                                                                                            3

puan alacaklardır.

*Ortak girişimlerde, ortak girişimin tüm ortakları tarafından, yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi hariç bir iş deneyim belgesi sunulması halinde puan verilecektir.

Kalite ve teknik değer nitelik  puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer Nitelik Puanı(TDNP) nın toplamıdır.

KP= İKNP+ TDNP

A.5 Değerlendirme puanı (DP):

Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

DP = TP + KP

B.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

 1. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Döküman Satış Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Evrak Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.

 

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık