DOLAR: 18.0 TL
EURO: 18.3 TL

ESPİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 yıl önce
778 kez görüntülendi

ESPİYE BELEDİYESİ DESTEK  HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Reklam

DENİZ KUMU, KUM, TAŞ TOZU, ÇAKIL, FİLLER VE DOLGU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ESPİYE BELEDİYESİ DESTEK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZ KUMU, KUM, TAŞ TOZU, ÇAKIL, FİLLER VE DOLGU MALZEMESİmal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/35473
1-İdarenin
a)Adı : ESPİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi : Merkez Mah. G.M.K. Cad. Ş.Özgün Özdemir Sok. 11 28600 ESPİYE/GİRESUN
c)Telefon ve faks numarası : 4546114150 – 4546114274
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)Adı : DENİZ KUMU, KUM, TAŞ TOZU, ÇAKIL, FİLLER VE DOLGU MALZEMESİ
b)Niteliği, türü ve miktarı :
7500 ton Deniz Kumu, 1500 ton Kum, 1500 ton Taş Tozu, 10000 ton Çakıl, 10000 ton Filler ve 5000 ton Dolgu Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Espiye Belediyesi şantiye alanı
ç)Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip siparişe binaen 3 (üç) iş günü içerisinde peyder pey 300 (üçyüz) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.
d)İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 300 gün içerisinde teslim edilecektir.
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.02.2020 – 10:30
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Belediye Hizmet Binası/ Meclis Toplantı Salonu

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış)takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 2. Diğer hususlar:
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık