DOLAR: 9.51 TL
EURO: 11.0 TL
ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort

ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

2 yıl önce
642 kez görüntülendi

ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Reklam

 

Sıra No Mahalle Yüzölçümü – M ² İmar Durumu
1 Merkez 6,08- m² Belediye Hizmet Alanı
2 Merkez 29,10- m² Belediye Hizmet Alanı

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Süleyman Şah Parkında bulunan 6,08 m²’lik taksi durağı ile Topal Osman Ağa Cad. No:3-1 adresinde 02 iç kapı nolu 14,70 m² yüzölçümlü kapalı alan ve 14,40 m2 yüzölçümlü sundurma olarak hazır işyerinin 3 (üç) yıllığına kiralamaya esas olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesi-(c) fıkrasına ve 45.Maddesine göre Açık Teklif(artırma) Usulü ile kiralanacaktır.

2-Söz konusu işyerlerinin 3(üç) yıllığına muhammen kira bedelleri,

a– Cumhuriyet Caddesi, Süleyman Şah Parkında bulunan, 6,08 m2 yüzölçümlü taksi durağı; 6.000,00 TL (Altıbin Türk Lirası) olup, geçici teminat bedeli, 180,00 TL’dir.

b– Topal Osman Ağa Caddesi, No:3-1/02 kapı nolu otobüs terminalinde bulunan, 14,70 m² yüzölçümlü kapalı alan ve 14,40 m2 yüzölçümlü sundurma olarak hazır işyeri; 12.000,00 TL (Onikibin Türk Lirası) olup, geçici teminat bedeli, 360,00 TL’dir.

3-Geçici teminat bedeli Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale saatinden önce nakit olarak ödenecek ya da 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi olabilecektir.

4-İhale, 16/09/2019 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5-Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a)1 adet dilekçe,

b)Tebligat için adres beyanı,

c)Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesini (muhtardan), TC Kimlik Numarası,

d)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,

e)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

f)Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

g)Tüzel kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,

h)Usulüne uygun teklif mektubu,

ı)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli imza beyannamesi ve vekâletnamesi,

j)İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Teklifler, ihale günü en geç saat 16.00’a kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna (Encümenine) teslim edilecek olup, postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İhaleden doğacak tüm masraflar (damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

9-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık
ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort