DOLAR: 18.6 TL
EURO: 19.3 TL

ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

4 yıl önce
771 kez görüntülendi

ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Reklam

KİRALAMA İLANI
ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı resmi gazete de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (c) fıkrasına ve 45. maddesine göre Açık Teklif (artırma) Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- Söz konusu Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması işi muhammen bedeli: 36.000,00 TL + KDV olup geçici teminat bedeli 1.080,00 TL ’dir.
3-Geçici teminat bedeli Belediyemiz Tahsilât Servisine ihale saatinden önce nakit olarak ödenecek ya da 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi olabilecektir.
4-İhale, 06.08.2018 – Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5) Ambalaj Atıklarına ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur
6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a)1 adet dilekçe,
b)Tebligat için adres beyanı,
c)Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesini(muhtardan), TC Kimlik Numarası
d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,
e)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
f)Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
g)Tüzel kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,
h)Usulüne uygun teklif mektubu
ı)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli imza beyannamesi ve vekâletnamesi
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
7-Teklifler, ihale günü en geç saat 16.00’a kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna (Encümenine) teslim edilecek olup, postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8- İhaleden doğacak tüm masraflar (damga, resmivergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır
9-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık