DOLAR: 15.9 TL
EURO: 16.9 TL

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

1 yıl önce
3.217 kez görüntülendi

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Reklam

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ESPİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 10 Taşıma Merkezi Okula 102 Yerleşim Biriminden 102 Arçla 1139 İlk/Ortaokul Öğrencisini 187 İş Günü Taşıma İşihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/348430
1-İdarenin
a)Adresi : Kemal Şahan Cad. Belediye İş Hanı Kat:2 28600 HÜKÜMET MEYDANI ESPİYE/GİRESUN
b)Telefon ve faks numarası : 4546112706 – 4546114363
c)Elektronik Posta Adresi : espiye28@meb.gov.tr
ç)İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı : 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Giresun Espiye ilçesinde yürütülecek taşımalı temel eğitim hizmeti için 102 (yüzikiiki) adet minibüsün öğrenci servisi olarak 187 iş günü süreyle kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : ESPİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KEMAL ŞAHAN CADDESİ NO :2 KAT:3 ESPİYE -GİRESUN
c) Süresi : İşe başlama tarihi31.08.2020, işin bitiş tarihi18.06.2021
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Kemal Şahan Cad. Belediye İş Hanı Kat:2 Espiye/GİRESUN
b)Tarihi ve saati : 11.08.2020 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine% 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  7.İhale dokümanının görülmesi:
  7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren30 (otuz)takvim günüdür.
  12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık