DOLAR: 15.9 TL
EURO: 16.9 TL

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIRESPİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 yıl önce
1.013 kez görüntülendi

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIRESPİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Reklam

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 11 Taşıma Merkezine 121 Yerleşim
Biriminden 121 Araçla 1234 İlkokul-Ortaokul Öğrencisini 180 İş Günü
Taşıma İşihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/287996
1-İdarenin
a)Adresi:Kemal Şahan Cad. Belediye İş Hanı Kat:2 28600 HÜKÜMET MEYDANI
ESPİYE/GİRESUN
b)Telefon ve faks numarası:4546112706 – 4546114363
c)Elektronik Posta Adresi:espiye28@meb.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı:2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 11 Taşıma
Merkezine 121 Yerleşim Biriminden 121 Araçla 1234 İlkokul – Ortaokul
Öğrencisi 180 İş Günü Taşıma işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer:Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
c)Süresi:İşe başlama tarihi09.09.2019, işin bitiş tarihi19.06.2020

3- İhalenin
a)Yapılacağı yer:Kemal Şahan Cad. Belediye İş Hanı Kat:2 Espiye/GİRESUN
b)Tarihi ve saati:19.07.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya
İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına
ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre yapılmış olan her türlü personel ve öğrenci
taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarEspiye İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin
miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren10
(on)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.

________________________________
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık